vrijwilligers: documenten


Eigen verklaring

 

 

 

Ondergetekende:                     _________________________________

 

 

wonende te:                           _________________________________

 

 

verklaart hierbij dat:

 

1.     Hij/zij zich nimmer schuldig heeft gemaakt aan zeden- of geweldsdelicten, (dieren)mishandeling, verduistering of diefstal.

2.     Hij/zij geen strafblad in verband met bovengenoemde punten of andere strafbare feiten heeft.

3.     Er nimmer voor een dergelijk vergrijp sancties tegen hem/haar zijn getroffen.

4.     Hij/zij zich realiseert dat ongepast gedrag jegens leerlingen, stagiaires, bezoekers, collega's en dieren niet getolereerd wordt.

5.     Hij /zij zich realiseert een voorbeeldfunctie te hebben jegens minderjarigen en daar dus naar handelt.

 

 

 

Datum:                                  _________________________________

 

 

Plaats:                                   _________________________________

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld,

 

 

 

 

Handtekening:                      _________________________________

 

 

  

 

 

Omgangsregels MEDEWERKERS
Kinderboerderij SKIP

Elke medewerker houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven en tekent daarvoor.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in elkaars waarde laat en iedereen met respect  behandelt. Dit betekent dat wij op onze boerderij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

1.       Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee op de kinderboerderij.

2.       Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3.       Ik val de ander niet lastig.

4.        Ik berokken de ander geen schade.

5.        Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6.        Ik scheld niet, gebruik geen grove taal en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7.        Ik negeer de ander niet.

8.       Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9.       Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10.   Ik kom niet te dichtbij en raak de ander niet onnodig of tegen zijn of haar wil aan, tenzij absoluut noodzakelijk voor diens/haar veiligheid op dat moment.

11.   Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht. Noch verbaal, noch non-verbaal, noch via schrift.

12.   Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13.   Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14.   Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en ik meld dit zo nodig bij het bestuur.

15.   Ook via sociale media gedraag ik mij volgens deze omgangsregels; toch zeker op z'n minst wanneer het SKIP-gerelateerde situaties/personen betreft.  

 

Voor akkoord,     Naaldwijk,           datum:  .......................................................................

Handtekening en naam in blokletters:       .......................................................................

 

 

 

Eigen verklaring, ter ondertekening door elke nieuwe vrijwilliger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgangsregels, ter ondertekening door elke nieuwe vrijwilliger